Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju

Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem stanju, ki v primeru, če nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive vplive na okolje. Prevoz nevarnih snovi je še posebej občutljivo področje zaradi nevarnih lastnosti teh snovi in dinamičnega procesa samega prevoza, ki je podvržen spreminjajočim se razmeram ter nepredvidenim dogodkom.

Prometne nesreče vozilnevarnimi snovmi predstavljajo veliko nevarnost za ljudi, premoženje in okolje. Da bi zmanjšali nevarnostni potencial prevoza nevarnih snovi po cestnem omrežju,  je potrebno posebno pozornost nameniti  celovitemu nadzoru nad prevozom teh snovi po cestnem omrežju, kar omogočajo moderni tehnološki pristopi in rešitve. V zadnjih letih je bilo v uporabi več metod in orodij za oceno varnostnih tveganj na glavnih prometnih omrežjih, vendar še ni bilo vzpostavljenega geografskega informacijskega sistema (GIS) s poudarkom na spremljanju in upravljanju prevozov nevarnih snovi na cestnem omrežju v realnem času.

Projekt Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju z uporabo GIS tehnologij (ang. Risk Management of Transport of Hazardous Substances on the Main Road Network – RMTHS) je zasnovan z namenom, da se razvijejo metodološke in tehnično operativne rešitve za spremljanje prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju. Ključni rezultati bodo opredelili sistem za spremljanje in vodenje prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju s poudarkom na načrtovanju najvarnejših ter alternativnih/nadomestnih poti z vidika tveganjuporabo GIS tehnologije, praviloma v realnem času. Rezultati bodo hkrati uporabni tudi pri ostalih segmentih prometa na cestnem omrežju.

Projekt  je razdeljen v pet vsebinsko-organizacijskih sklopov:

  • splošno o nevarnih snoveh,
  • prometni tokovi na državnih cestah,
  • prevoz nevarnih snovi,
  • GIS in
  • koordinacija ter vodenje projekta.

Trajanje projekta je od maja 2013 do maja 2015.