Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
  • pregled aktualnih slovenskih in evropskih predpisov o prometni varnosti in metodologiji spremljanja in upravljanja prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju vključno z opredelitvijo scenarijev tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju;
  • pregled in ocena aktualnih pridobljenih in možnih vhodnih podatkov, ki so osnova za opredelitev infrastrukture za prevoz nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju (državno cestno omrežje, kritične točke glede na tehnične lastnosti in križanja z ostalo infrastrukturo, prometni tokovi, varnostna tveganja pri prevozu nevarnih snovi, nabor lokacij virov in ponorov, aktualno stanje spremljanja in upravljanja prometnih tokov prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju, okoljski parametri itd.);
  • izdelava celovitega  GIS z vsemi ovrednotenimi vhodnimi podatki in njihovo organizirano strukturo;
  • razvoj sistema najvarnejše in alternativne poti prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju z uporabo GIS;
  • razvoj metodologije spremljanja in upravljanja prevozov nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju v realnem času in implementacija na cestnem omrežju;
  • testni primer uporabe GIS sistema na državnem cestnem omrežju;
  • predstavitev rezultatov.